Contest rules and privacy policy | Coca-Cola Management Challenge

Contest rules and privacy policy


PRAVIDLA STUDENTSKÉ SOUTĚŽE Coca-Cola HBC Management Challenge
(dále jen „Pravidla


1. Pořadatel soutěže
1.1 Pořadatelem soutěže je společnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., IČO: 41189698, se sídlem Praha 9 - Kyje, Českobrodská 1329, PSČ 198 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3595 („Pořadatel“).

2. Název soutěže
2.1. Název soutěže je Coca-Cola HBC Management Challenge („soutěž“).

3. Předmět soutěže
3. 1. Soutěž je určena týmům složeným ze studentů vysokých škol v České a Slovenské republice. Předmětem soutěže je vypracování jedné z 6 nabízeních případových studií. Nejlepší 3 soutěžní týmy vyhrají ceny uvedené v bodě 8 těchto Pravidel.

4. Doba a místo konání soutěže
4. 1. Soutěž probíhá na území České a Slovenské republiky ve dvou fázích. V první fázi trvající od 1. října 2020 00.00.00 hod. do 31. ledna 2021 23.59.59 hod. mohou soutěžní týmy zasílat vypracovanou případovou studii Pořadateli („První fáze soutěže“).

4. 2. Do druhé fáze soutěže budou pozvány pouze nejlepší soutěžní týmy z První fáze soutěže. Druhá fáze soutěže bude navazovat workshopem ve výrobním závodě pořadatele, který se uskuteční v únoru 2021. Zde budou vybrané týmy prezentovat své práce a získají zpětnou vazbu. Na základě zpětné vazby pak vypracují finální prezentaci, kterou odevzdají za stejných podmínek, jako první vypracování. („Workshop“). Druhá fáze bude zakončena finálovým večerem, který se uskuteční dne 25. února 2020 v Praze a na kterém budou vyhlášeni vítězné týmy („Finálový večer“).

4. 3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli i bez udání důvodu změnit dobu trvání soutěže nebo konání Finálového večera.

5. Podmínky účasti v soutěži

5. 1. Účastníkem soutěže se může stát 3-5 členný tým studentů (soutěžní tým“), za předpokladu, že každý člen soutěžního týmu splňuje následující požadavky:
  1. v době konání soutěže je studentem vysoké školy na území České nebo Slovenské republiky
a soutěžní tým zašle v termínu od 1. října 2020 00.00.00 hod. do 31. ledna 2021 23.59.59 hod. přihlášku a vypracovanou případovou studii v souladu s čl. 6 těchto Pravidel (soutěžní tým a členové soutěžního týmu také jen „účastník soutěže“).

5. 2. Ze soutěže jsou vyloučeny soutěžní týmy, jejichž členem je osoba, která je v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k Pořadateli, jakož i osoby jí blízké.

5. 3. Do závěrečného vyhodnocení soutěže na Finálovém večeru budou zařazeny pouze soutěžní týmy, které splňují podmínky uvedené v tomto ustanovení Pravidel a které byly vybrány porotou v souladu s těmito Pravidly.

5. 4. Pokud se výhercem některé z cen soutěže stane účastník soutěže, který nesplňuje podmínky podle tohoto článku Pravidel, nemá příslušný soutěžní tým nárok na výhru. V takovém případě platí, že na jeho místo nastoupí další v pořadí následující soutěžní tým.

6. Účast v soutěži

6. 1. Soutěžní týmy se do soutěže mohou zaregistrovat vyplněním formuláře na https://managementchallenge.net, nebo prostřednictvím chatbota dostupného na https://www.facebook.com/CCHBCCareersCZandSK/. Ve formuláři musí být vždy vyplněn správný e-mail zástupce týmu („přihláška“).

6. 2. Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2021 23.59.59 hod. Nejpozději k uzávěrce přihlášek musí soutěžní tým nahrát vypracování studie na odkaz, automaticky obdržený na e-mailovou po registraci týmu. Pokud tento e-mail z technických důvodů neobdrží, má možnost kontaktovat pořadatele na adrese kariera@cchellenic.com.  Studie může být vypracována formou videa kratšího než 10 minut; nebo prezentace vypracované v programu PowerPoint, kratší než 10 stran; nebo formou textového souboru, kratšího než 4 normostrany. K později doručeným přihláškám a/nebo případovým studiím nebude přihlíženo.

7. Souhlas s Pravidly
7. 1. Zasláním přihlášky všichni členové soutěžního týmu souhlasí s těmito Pravidly.

8. Výhry
8. 1. Nejlepší soutěžní týmy budou oceněny následovně:
Umístění Cena pro soutěžní tým
1. Den s manažerem společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. + finanční odměna ve výši 25.000,- Kč v případě výhry českého týmu, nebo 1.000,- Euro v případě výhry slovenského týmu, pro soutěžní tým. V případě výhry slovenského týmu bude výhra vyplacena včetně daně z příjmu, kterou se soutěžící zavazují odvést sami.
2. Vybraný WOW zážitek podle vlastního výběru z následujících: Poukaz na bungee jumping pro všechny členy týmu, poukaz na hru paintball pro všechny členy týmu, poukaz na zorbing pro všechny členy týmu, poukaz na účast v únikové hře pro všechny členy týmu.
3. Nápoje na studentskou party z portfolia produktů Coca-Cola v hodnotě 6.000,- Kč v případě výhry českého týmu, nebo 240,- Euro v případě výhry Slovenského týmu, pro soutěžní tým.

9. Určení výherců

9. 1. O soutěžních týmech, které se přihlásily do První fáze soutěže a jež budou pozvány na Workshop a na Finálový večer, jakož i o celkových výhercích soutěže, rozhoduje porota složená ze zástupců Pořadatele a Pořadatelem určených studentských spolků a univerzit („Porota“).

9. 2. Vyhlášení vítěze soutěže a pořadí nejlepších soutěžních týmu proběhne v rámci Finálového večera.

9. 3. Porota bude rozhodovat na základě následujících kritérií: správnost vypracování úloh, spolupráce se zástupci zadavatele, použitelnost vypracování v praxi, použití inovativního přístupu, prokázání znalosti lokálního trhu.

10. Jazyk soutěže
10. 1. Soutěž bude probíhat v anglickém jazyce. Veškeré případové studie, návrhy a jiná podání v rámci soutěže musí být vyhotoveny v anglickém jazyce.

11. Dotazy k soutěži
11. 1. Pro dotazy k soutěži je k dispozici email: kariera@cchellenic.com

12. Zásady zpracování osobních údajů

12. 1. Pořadatel jako správce (dále pro účely tohoto článku jen „Správce“) bude v souvislosti s pořádanou soutěží zpracovávat osobní údaje fyzických osob účastnících se soutěže (dále pro účely tohoto článku jen „subjekty údajů“). Subjekt údajů může v otázkách zpracování osobních údajů kontaktovat Správce na e-mailové adrese kariera@cchellenic.com. Subjekty údajů mohou též kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů působícího u Správce, a to na e‑mailové adrese DataProtectionOffice@cchellenic.com.

12. 2. Správce bude zpracovávat identifikační a kontaktní údaje subjektu údajů a údaje shromážděné Správcem při registraci subjektu údajů do soutěže nebo v průběhu soutěže. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).

12. 3. Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro účely:

  1. realizace a organizace soutěže, které se subjekt údajů účastní, tedy pro účely uzavření a plnění smlouvy, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
  2. určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků a ochrana práv Správce, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; a
  3. zasílání obchodních sdělení, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu Správce spočívajícího v přímém marketingu.
12. 4. Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektu údajů je smluvním požadavkem. Subjekt údajů nemá zákonem uloženou povinnost osobní údaje poskytnout, ale Správce tyto údaje potřebuje k realizaci a organizaci soutěže (k uzavření a plnění smlouvy).

12. 5. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Pokud jsou osobní údaje používány současně pro více různých účelů zpracování, bude je Správce zpracovávat, dokud neodpadne účel s delší dobou zpracování. K účelu s kratší dobou zpracování je však Správce přestane používat, jakmile tato doba uplyne. Správce používá následující kritéria pro stanovení doby zpracování:
  1. k účelu realizace a organizace soutěže budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání soutěže.
  2. k účelu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků a ochrany práv Správce budou osobní údaje zpracovávány do uplynutí 5. kalendářního roku následujícího po skončení soutěže. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém jsou řešeny práva či povinnosti Správce ve vztahu k příslušnému subjektu údajů, neskončí doba zpracování osobních údajů před skončením takového řízení;
  3. k účelu zasílání obchodních sdělení budou osobní údaje zpracovávány do doby, než subjekt údajů vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.
12. 6. Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování podle čl. 12.5 výše budou osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, anonymizovány či zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby).

12. 7. Správce může předat osobní údaje subjektu údajů příslušným orgánům veřejné moci a dalším příjemcům, kterým je Správce povinen předávat osobní údaje podle obecně závazných právních předpisů. Tito příjemci budou osobní údaje subjektu údajů zpracovávat jako samostatní správci nezávisle na Správci.

12. 8. Správce je oprávněn předat osobní údaje subjektu údajů členům Poroty a dále osobám, které osobní údaje zpracovávají pro Správce jako jeho zpracovatelé (např. poskytovatelé IT služeb). Jedná se o prověřené obchodní partnery, kteří Správci pomáhají zpracovávat a chránit osobní údaje. Správce poskytne subjektu údajů na jeho žádost informaci o zpracovatelích, kteří se podílejí na zpracování jeho osobních údajů.

12. 9. Osobní údaje mohou být sdíleny v rámci skupiny Správce pro vnitřní administrativní účely. Správce poskytne subjektu údajů na jeho žádost seznam členů skupiny Správce. Seznam členů skupiny Správce se může v čase měnit a doplňovat. Budou-li osobní údaje subjektu údajů předávány či zpřístupněny členům skupiny Správce ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), může být právní úroveň ochrany osobních údajů v těchto zemích nižší než v rámci EHP. V takovém případě Správce zajistí, aby osobní údaje subjektu údajů byly zpracovávány za dodržení příslušných záruk. V případě některých zemí mimo EHP (jako je Arménie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Nigérie, Rusko, Srbsko nebo Ukrajina), může Správce požádat subjekt údajů o souhlas s předáním osobních údajů nebo je Správce předá podle standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí. To neplatí, pokud obecně závazné právní předpisy umožňují provést předání osobních údajů bez těchto formalit.

12. 10. V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů má subjekt údajů řadu práv, včetně práva požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování (za podmínek čl. 18 GDPR). Subjekt údajů dále může mít právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR) a právo na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR). Na výkon těchto práv se nicméně vztahují určité výjimky, a proto je nebude možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že subjekt údajů uplatní svá práva a jeho žádost bude shledána oprávněnou, přijme Správce požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).

12. 11. Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, může se na Správce obrátit s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost subjektu údajů oprávněná, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.  

12. 12. Přihlášením do soutěže subjekt údajů potvrzuje, že Správce vůči němu splnil informační povinnost v rozsahu stanoveném GDPR.

13. Další podmínky soutěže

13. 1. Účastníci soutěže nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán a ti nemají nárok na jakákoli jiná plnění, než ta uvedená v těchto Pravidlech. Pořadatel neodpovídá za plnění dodávaná třetími stranami. Podmínky dodání a záruky zboží či služeb získaných v rámci soutěže se řídí podmínkami jejich dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace.

13. 2. Výhra není právně vymahatelná. Pořadatel v žádném případě neodpovídá za škody způsobené účastníkům soutěže nebo třetím osobám výhrou a za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím výhry.

13. 3. Nepřevzaté výhry propadají Pořadateli. Pořadatel neodpovídá za poškození či případnou ztrátu výhry při jejím zaslání výherci poštou či jinak.

13. 4. Pořadatel neodpovídá za technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, za rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací, mobilních operátorů nebo s jejich dostupností pro účastníky soutěže, ani za poškození a škody na počítačovém vybavení účastníka soutěže a dalších osob v souvislosti s účastí v soutěži či se stahováním materiálů v rámci této soutěže.

13. 5. O jakýchkoliv reklamacích či jiných námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení a bez náhrady změnit dobu trvání soutěže, soutěž odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její Pravidla po celou dobu jejího trvání i po jejím ukončení, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou vždy k dispozici platná a úplná pravidla soutěže. Právo Pořadatele ukončit soutěž se týká především (nikoli však výlučně) případů, ve kterých z jakýchkoliv důvodů není možné v soutěži pokračovat, např. z důvodu zásahu vyšší moci či nefunkčnosti informační technologie, které jsou pro konání potřebné nebo z jiných technických, organizačních či právních důvodů, které by mohly ovlivnit řádný průběh soutěže.

13. 6. Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků soutěže ze soutěže v případě, že by takový účastník soutěže porušoval Pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi soutěže vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto Pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.

13. 7. Úplné znění pravidel je k dispozici na webových stránkách soutěže https://managementchallenge.net, jakož i v sídle Pořadatele. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi uvedena na propagačních materiálech soutěže. Závazná je nicméně pouze úplná verze Pravidel.

13. 8. Vyobrazení výher na komunikačních materiálech (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí přesně odpovídat skutečné podobě výher.

13. 9. Je zakázáno jakékoliv zneužití výher.

13. 10. Pravidla soutěže se řídí předpisy platnými v České republice. 

 
V Praze dne 16. 9. 2020
Pořadatel: Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.